U bent hier:

Privacyverklaring

De doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

 • Het innen van contributie;
 • Het versturen van de nieuwsbrief en andere mails via Mailchimp;
 • Het kunnen bereiken van het lid in geval van vragen of aankondigingen;
 • Het versturen van post;
 • Het plaatsen van de naam in de namenlijst in de almanak;
 • Het publiceren van foto’s van activiteiten op de website, in het verenigingsblad en in de almanak;
 • Het kunnen bepalen van het bereik en gebruik van de website en nieuwsbrief.
  N.B. hiervoor worden géén profielen gemaakt van bezoekers of lezers. Alleen statistieken worden bijgehouden

Verwerking

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vereniging of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

De eventuele ontvangers van de gegevens zijn

 • De gegevens worden verwerkt in ons boekhoudprogramma Conscribo.
 • Uw mailadres en naam worden verstrekt aan Mailchimp om via dit programma de nieuwsbrief te verzenden.
 • De gegevens worden aan de Commissie Fos verstrekt met als doel erkenning en ten behoeve van subsidies vanuit de universiteit.
 • De gegevens over website gebruik worden verwerkt door Jeckpack by WordPress.
 • De gegevens worden niet aan andere partijen of landen verstrekt.

Opslag lidmaatschapgegevens

 • We bewaren de gegevens tot het einde van het lidmaatschap, welk altijd eindigt aan het eind van het verenigingsjaar (31 augustus). Hierna worden alleen de noodzakelijke gegevens in een alumnibestand bewaard.

De rechten van het lid kunnen schriftelijk worden toegepast (elektronisch volstaat), de rechten zijn als volgt

 • De betrokkene moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek geïnformeerd worden over de uitvoering van het verzoek
 • Het recht op inzage in zijn gegevens
 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen
 • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
 • Het recht op overdracht van zijn gegevens
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming
 • Het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het lid dient eerst contact op te nemen met QBDBD omtrent de klacht.

Verwerking persoonsgegevens

 • Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het inschrijven van u als lid. U bent niet verplicht tot het verstrekken van de gegevens, maar indien de toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens niet wordt verleend, kunnen wij u niet als lid inschrijven.

Contactgegevens:

QBDBD Kamer 2B-90
De Boelelaan 1077
1081 HV Amsterdam

T: +31 (0)20 598 62 44
qbdbd.rechten@vu.nl