U bent hier:

No Show Policy

De No Show Policy bij evenementen van de Juridische Faculteitsvereniging aan de Vrije Universiteit Amsterdam, QBDBD.

Artikel 5.8 No show beleid

 1. Indien een deelnemer, na inschrijving of aanmelding voor een activiteit, zich onthoudt van deelname en deze afwezigheid niet tijdig meldt aan het bestuur van de vereniging, is er sprake van een “no show”. In het geval van activiteiten zoals borrels, feesten en andere door het bestuur aan te wijzen activiteiten, is er in beginsel geen sprake van een no show bij de onaangekondigde afwezigheid van een deelnemer. De juridische, culturele en andere vooraf geplande activiteiten op een studiereis of andere door de vereniging georganiseerde excursies zijn onverminderd onderhevig aan het no show beleid.                                                                                                                                    
 2. Bij een tijdige afmelding zullen er geen consequenties zijn voor de deelnemer. Daarvoor geldt dat een afmelding die minimaal 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt gedaan, tijdig is. De tijdige afmelding dient mondeling of telefonisch te worden gedaan bij het bestuur van de vereniging en brengt geen verdere consequenties met zich mee. Een afmelding die binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt gedaan, dient telefonisch te worden gedaan en kan zonder opgave van een geldige reden consequenties met zich meebrengen voor de deelnemer.
 3. Indien een deelnemer verzuimt om zich tijdig op de in het vorige lid beschreven wijze af te melden en zich onthoudt van deelname aan de activiteit, dan kan het bestuur van de vereniging de gemaakte kosten verhalen op de deelnemer en/of besluiten tot het opleggen van een sanctie. Het bestuur maakt hierbij een onderscheid tussen een activiteit met een deelnemersbijdrage en een activiteit zonder deelnemersbijdrage.
  a. Bij een activiteit met deelnemersbijdrage worden bij een no show de originele deelnemersbijdrage en de door QBDBD voor de deelnemer gemaakte kosten verhaald.
  b. Bij een activiteit zonder deelnemersbijdrage kan het bestuur bij een no show de door QBDBD voor de deelnemer gemaakte kosten verhalen alsmede een sanctie opleggen aan de deelnemer, bestaande uit een geldelijke vergoeding ter hoogte van €10.
   
 4. Indien een deelnemer, al dan niet zijnde een lid, zich herhaaldelijk onthoudt van deelname aan een activiteit waar deze zich voor heeft ingeschreven dan wel voor heeft aangemeld, zonder tijdige afmelding, dan kan het bestuur de deelnemer de toegang tot andere activiteiten, die door de vereniging worden georganiseerd, ontzeggen.
 5. Indien een deelnemer, al dan niet zijnde een lid, zich niet kan verenigen met een opgelegde sanctie of met de door de vereniging op hem verhaalde kosten, kan deze in bezwaar gaan tegen deze beslissing bij het bestuur van de vereniging. Zowel de deelnemer als het bestuur zijn bevoegd om het bezwaar, al dan niet in tweede aanleg, in te dienen respectievelijk de behandeling van het bezwaar over te dragen aan de Raad van Advies van de vereniging.